Reallife tests

Common sense in everyday life - and professionally

Dansk lægmands introduktion

Et pilotprojekt angående resultaterne af den første afprøvning af den nyudviklede test:

RETEPPTM-testen

 

 

Baggrund

En hjerneskade eller en sygdom i hjernen kan nedsætte en persons evne til at planlægge og organisere handlinger, samt kompromittere vedkommendes dømmekraft. Man taler her om reduktion af de såkaldte eksekutive funktioner, som overvejende kan lokaliseres til den forreste del af hjernen.

Der har imidlertid været det problem, at de neuropsykologiske tests, man traditionelt har brugt til at undersøge de eksekutive funktioner, ikke har kunne påvise reduktion med tilstrækkelig sikkerhed:

For det første har de traditionelle tests med hensyn til indholdet været for snævert afgrænset i forhold til de komplicerede eksekutive funktioner.

For det andet har den ramme, testningen typisk er foregået i, været alt for struktureret. Hjerneskadedes problemer med at organisere sig selv i såkaldt åbne situationer, har derfor ikke kunne komme til udtryk.

I en normal dagligdag med dens åbne situationer er der som regel meget lidt støtte at hente: Udfordringer kan komme dumpende uden nogen form for varsel, og det er op til den udfordrede, selv at ”læse” situationen og derefter træffe nogle hensigtsmæssige valg.

 

En ny testform

På grund af problemerne med de traditionelle tests, er der i de senere år blevet udviklet en række mere virkelighedsnære testredskaber til undersøgelse af eksekutive funktioner. Der er tale om såkaldte ”økologiske” tests, hvor det tilstræbes, at både indhold og test-administration afspejler dagligdagens åbne udfordringer.

Der findes nu tests, hvor testpersonerne sættes til at udføre opgaver svarende til dem, man ville komme ud for i virkeligheden, for eksempel som receptionist på et hotel. I dette eksempel hører det til opgaverne at udføre en række rutiner, men som det også ville ske i receptionen på det virkelige hotel, ”forstyrres” testpersonen af henvendelser udefra, for eksempel i form af nye gæster, der melder sig ved skranken, telefonopringninger med videre. Spørgsmålet er, om receptionisten kan veksle mellem de forskellige typer opgaver, eller om han eller hun mister overblikket og bliver bragt i en kaotisk situation?

 

Meningsdannelse som eksekutiv funktion

Mit eget bidrag til udviklingen af denne nye type tests indledtes for ca. 15 år siden, hvor jeg fik den tanke, at det hører til de højere eksekutive funktioner, at kunne forholde sig til de forskellige udfordringer, man kommer ud for i det daglige, samt at kunne danne sig meninger om disse. Meningerne formulerer vi undertiden og deler med andre, undertiden holder vi dem for os selv. Det var  disse tanker om meningsdannelse, jeg tog udgangspunkt i, da jeg gik i gang med at udvikle RETEPPTM-testen.

Et andet væsentligt udgangspunkt var min opfattelse af, at de fleste normalt begavede, raske personer er i besiddelse af sådanne evner – med andre ord, at når vi taler om meningsdannelse, så taler vi om noget alment, om grundlæggende menneskelige egenskaber.

Der er således tale om en form for kompetence, som stort set alle besidder. Det betyder ikke, at alle når frem til den samme konklusion angående en bestemt situation, da personer med forskellige holdninger ikke vurderer tingene ens.

Det er vigtigt at forstå, at RETEPPTM-testen ikke fokuserer på hvilke meninger, der fremsættes og hvilke normer disse er udtryk for.  Der fokuseres i stedet for på strukturelle træk, hvorfor scoringen omfatter følgende:

  • For det første, om testpersonens argumentation er sammenhængende og afbalanceret.
  • For det andet, om foreliggende facts og relevante emotionelle aspekter medinddrages i overvejelserne.
  • For det tredje, om testpersonen holder sig til de oplysninger, der er givet i oplægget, og ikke digter til.
  • For det fjerde, om overvejelserne bliver sammenfattet i en overskuelig konklusion.

  

RETEPPTM-testen består af 2 dele:

En historiedel hvor 12 beskrivelser af forskellige dagligdags begivenheder, præsenteres enkeltvist for testpersonen.  Det er kendetegnende for historierne, at de alle har et engagerende indhold, der appellerer til, at testpersonen forholder sig til dem.

Historiedelen er specielt egnet til at demonstrere eksekutive problemer, og kan administreres som en selvstændig test.

Da historierne er indtalt og forelægges testpersonerne i form af oplæsning, kan denne del af testen anvendes til testning af personer med synsproblemer eller blindhed kombineret med hjerneskade.

 

En billeddel med 12 motiver, der alle er følelsesmæssigt appellerende.

Billeddelen er specielt egnet til at påvise manglende følelsesmæssig reaktionsevne.

Billeddelen fungerer som et supplement til historiedelen, men ligesom denne kan også billeddelen administreres som en selvstændig test.

Både for historiernes og billedernes vedkommende er instruktionen meget lidt styrende, da testpersonerne blot opfordres til at fortælle, hvordan de opfatter oplægget. Herudover gives der ikke nogen instruktion.

Testpersonernes svar optages og afskrives efterfølgende til vurdering. På grund af denne fremgangsmåde undgår man at skulle presse testsvarene ned i på forhånd fastlagte kategorier, så også svarenes ”økologiske” kvaliteter fastholdes.

 

Pilotprojektet – en første systematisk afprøvning

RETEPPTM-testen er nu så udviklet, at den har kunnet afprøves i et såkaldt pilotprojekt. Testen er anvendt på en referencegruppe med henblik på at etablere normer, samt på to patientgrupper med henblik på at konstatere, om testen er i stand til at påvise eksekutive problemer blandt disse patienter.

Antallet af testpersoner var noget begrænset mht. referencegruppen, der bestod af 71 uddannelsessøgende fra forskellige tekniske skoler og læreanstalter.

Også mht. de to patientgrupper gjorde der sig begrænsninger gældende med 13 personer med sklerose i den ene gruppe, og 15 personer med autismespektrum forstyrrelse i den anden.

 

Resultater

Det viste sig muligt at definere kritiske skæringspunkter – såkaldte ”cut-off” grænser – for RETEPPTM-testen. Med andre ord var der en rimelig klar grænse for, hvornår kvaliteten af testpersonernes svar lå usædvanligt lavt.

Hypotesen om, at evnen til kvalificeret meningsdannelse er en almen egenskab, blev bekræftet, idet det viste sig, at kun to ud af de 71 personer i referencegruppen faldt igennem, dvs. lå under det kritiske skæringspunkt.

Trods det begrænsede antal personer i referencegruppen er der grund til at tro, at de fundne skæringspunkter er retvisende, da RETEPPTM hører til testtypen ”bestå eller dump”, altså at man enten består eller dumper, eller sagt på engelsk, ”pass or fail”. Det er en testtype, der er robust over for mindre forskydninger i en skala, så det er berettiget at antage, at resultatet ville være nogenlunde det samme med en større referencegruppe.

Som følge af den begrænsede størrelse af de to patientgrupper, kan RETEPPTM-testens resultater angående patienter med sklerose og personer med autisme, ikke regnes for andet end illustrerende – der er tale om en demonstration af testens potentiale. Angivelsen af den procentvise fordeling af patienter med og uden frontale problemer kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed siges at være gældende for en større population.

Anvendeligt og tankevækkende var dog det fund, at der for begge patientgruppers vedkommende var enkelte deltagere, der ikke udviste tegn på eksekutive problemer.

 

Publicering

Pilotstudiet publiceres nu online som en monografi, med henblik på at gøre de centrale idéer og overvejelser bag RETEPPTM-testen tilgængelige for interesserede parter.

På grund af projektets karakter af en midtvejsvurdering, har monografien ikke kunne publiceres i et fagfælle anmeldt (peer reviewed) tidsskrift, men skriveprocessen har nydt godt af feedback fra forskellige akademiske tidsskrifter.

 

Konklusion

Alt i alt har mit pilotprojekt med en vis vægt sandsynliggjort, at RETEPPTM-testen er sensitiv over for reduktion eller dysfunktion af de højere eksekutive funktioner. Den vil derfor kunne bidrage til, at personer med hjerneskade vil kunne få deres skade anderkendt, også selv om reduktionen udelukkende omfatter de eksekutive funktioner.

 

 

Tom J. Andersen, oktober 2018.

 

Mail: contact@RealLifeTests.dk

 

 

 

NB. RETEPPTM er et trade mark.